اطلاعات شخصی
نام پزشک افسانه زرگنج فرد
سابقه کاری 28+ سال
نظام پزشکی 28880
تحصیلات
تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محل اقامت تهران
تخصص زنان ، زایمان و نازائی

بیوگرافی شخصی

خانم دکتر افسانه زرگنج فرد ، فارغ التحصیلی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1368 می باشند . ایشان موفق به دریافت برد تخصصی زنان و زایمان در سال 1373 از دانشگاه شهید بهشتی شدند و در سال 1374 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی اراک شدند .